Noutăți

Anunț câutare parteneri proiect

ȘCOALA PRIMARĂ CONIL

Str. Drumul Cooperativei nr 55,

Sector 5, București

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2009 cu modificarile și completările ulterioare, aprobată cu modificari prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului m.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, in baza O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Metodologia privind selectia partenerilor pentru proiectele finantate din fonduri structurale și Ghidul Solicitantului-conditii generale, Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 și Ghidul Solicitantului­Conditii Specifice -,,Educatie nonformala in sistem outdoor” Axa prioritara 6-Educatie și competente, Prioritatea de investitii -10.i./ Obiective specifice: O.S.6.3. și O.S.6.6., Școala Primară CONIL anunta organizarea procedurii de selectie a partenerilor nationali privati și/sau de stat pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii unui proiect care va fi depuse in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 și Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice-,,Educatie nonformala in sistem outdoor” Axa prioritara 6-Educatie și competente, Prioritatea de investitii -1 0.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea in educatie și formare.

 1. Obiective Specifice ale programului in care se va depune cererea de finantare:

O.S.6.3. -Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii rroma și elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic;

O.S.6.6. – lmbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 1. Obiectivul general al proiectului: ,,Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea in educatie și formare”.
 2. Scopul cererilor de finanțare este ,,Reducerea parasirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii rroma și elevii cu dizabilități” și ,,Imbunațirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”.
 3. Principalele acțiuni/activitati sprijinite (conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice- ,,Educatie nonformala in sistem outdoor”, Axa prioritara nr.6/Prioritatea de investitii-10.i./ Obiective specifice: O.S.6.3. și O.S.6.6.) in aceasta etapa sunt:

4.1       Activitati finantate prin FSE cu impact direct asupra reducerii parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma și elevii cu dizabilități (O.S.6.3.)

 1. Activitati de baza pentru programe de educatie nonformala sau în sistem outdoor, activitați activ­participative, interactive, centrate pe copii;
 2. Programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva;
 3. Activitati educationalc orientate catre dezvoltarea/obținerea de competente;
 4. Activitati de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emotionale, pentru favorizarea auto-exprimarii, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea și functiile motorii sub supraveghere și prin interacțiune cu personalul);
 5. Programe și activitati activ-participative educator/profesor – elev, pentru imbunatatirea utilizarii limbajului și aptitudinilor sociale, conducand la dezvoltarea abilitatilor logice și de rationare;
 6. Ateliere de dezvoltare a abilitatilor cognitive și practice de baza necesare pentru utilizarea informațiilor relevante in scopul executarii sarcinilor și rezolvarii problemelor de rutina;
 7. Activitati practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobandite in educatia formala;
 8. Activitati interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului functional cu privire la intelegerea/procesarea/folosirea rationala și asumata a notiunilor acumulate în educatia formala;
 9. Activitati pregatitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmeaza sa intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranzitiei școlare a copiilor in momentele critice pentru evitarea riscului educational ( copiii de 5 ani care urmeaza sa intre in clasa pregatitoare, copiii de clasa a patra care urmeaza sa intre in clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmeaza sa intre la liceu) și activitati care sprijina acomodarea copiilor/elevilor in noul ciclu de invatamant;
 10. Programe sau activitati de prevenire a parasirii timpurii a școlii prin sport, arta, educatie in aer liber și alte activitati care dezvolta talentele copiilor, spiritul de echipa, creativitatea, abilitatile de leadership etc;
 1. Programe sau activitati de educație pentru sanatate, igiena și nutriție sanatoasa;
 2. Programe sau activitati care vizeaza desegregarea școlara, creșterea stimei de sine, educatie interculturala;
 3. Orice alt tip de activitate/metoda adaptata la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc.

4.2       In vederea îndeplinirii O.S.6.6, vor fi finantate prin FSE urmatoarele tipuri de actiuni:

 1. Perfecționarea profesionala specializata acreditata a resurselor umane pentru învatamantul preuniversitar, in special în cazul personalului care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii rome, copii cu nevoi speciale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

16 − 11 =